banner (2)
banner
Gurşun Nitrate
takmynan_img

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

“Hunan Sincere Chemicals Co., Ltd.” 2014-nji ýylda birleşdirildi. 2005-nji ýyldan bäri 60-dan gowrak dürli ýurtdan we sebitden gelen müşderiler bilen durnukly iş gatnaşyklaryny ýola goýduk.ISO 9001: 2015 halkara hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdik.

Has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we üpjün ediň.

SORAG
 • Specialörite barlag

  Specialörite barlag

  Käbir ýurtlardan gelen müşderileriň haýyşy boýunça ýörite barlag berilýär.

 • Professional logistika

  Professional logistika

  Müşderiler üçin degişli logistik shemany hödürleýäris we sargyt boýunça harytlary wagtynda iberýäris.

 • Custörite gaplama bar

  Custörite gaplama bar

  Müşderilerimiziň islegini kanagatlandyrmak üçin dürli önümler üçin dürli materiallar we standartlar bilen gaplama hyzmatyny hödürleýäris.

 • Çeýe töleg

  Çeýe töleg

  Dollaryň hümmetiniň töwekgelçiligini azaltmak üçin ABŞ-nyň dollary, Euroewro we RMB ýaly hasaplaşyk hyzmatyny hödürleýäris.

 • SIZI FOR IEST GOWY Saýlaw

  SIZI FOR IEST GOWY Saýlaw

  Biziň kompaniýamyz güýçli bazar ugruna eýerdi, hilini esas hökmünde kabul etdi we yzygiderli gowulaşdyrmak we müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak üçin hil syýasatyna eýerdi.

 • Hil barlagy

  Hil barlagy

  Bizde berk hil gözegçilik ulgamy bar. Müşderilere tabşyrmazdan ozal her bir önümi synap görüň we müşderileriň gözden geçirilmegi üçin her partiýanyň iberiş nusgalaryny saklaň.

 • Baý zähmet tejribesi

  Baý zähmet tejribesi

  Tejribeli marketing we olara hyzmat etmek bilen öz eksport ygtyýarnamamyz bar.OEM işewürlik modeli üçin hem elýeterli.

habarlar

habarlar1
Nitrat hem, nitrit hem azotdan we kislorod atomlaryndan ybarat organiki däl anionlardyr.Bu anionlaryň ikisinde-de -1 elektrik zarýady bar.Olar esasan duz birleşmeleriniň aniony hökmünde ýüze çykýar.Nitrat bilen nitritiň arasynda käbir tapawutlar bar;bu makaladaky şol tapawutlary ara alyp maslahatlaşarys.